Framtida behov av radionuklidanalyser inom den nationella strålskyddsberedskapen - radionuklider, analysmetodik, utrustningskrav och detektionsgränser

Författare:

  • Ramebäck Henrik
  • Johansson Jan

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1740--SE

Sidor: 18

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Strålskyddsberedskap
  • radionuklider
  • analysmetoder
  • utrustning

Sammanfattning

Denna utredning är tänkt som ett underlag för den organisationsplan som SSI skall arbeta fram för den nationella strålskyddsberedskapen. I denna fas inbegriper utredningen de relevanta radionukliderna för olika tänkta scenarier, de idag vedertagna analysmetoderna, tidsaspekter för resultatleverans och utrustningskrav. Dessutom diskuteras kortfattat angreppssätt för att ta fram relevanta detektionsgränser. Till delar bygger arbetet på den scenariobaserade behovsanalys som togs fram av Arbetsgruppen för laboratoriemätningar under 2003. Arbetet har fokuserats på radionuklidanalys. Däremot tas inte olika metoder för exempelvis retrospektiv dosimetri upp. Sammanfattningsvis behövs primärt analysmetodik för gammastrålande radionuklider (gamma-spektrometri), 90Sr och aktinider. Utöver detta kan ytterligare några radionuklider vara relevanta att kunna analysera, exv. 89Sr. Denna utredning skulle med fördel följas upp med en ny som utreder vilka detektionsgränser som skulle vara relevanta för olika radionuklider och scenarier.