Uppgiftsanalys vid militär operation i urban terräng

Författare:

  • Lif Patrik
  • Kylesten Birgitta
  • Lindahl Björn
  • Hedström Johan

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1744--SE

Sidor: 35

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • MOUT
  • uppgiftsanalys
  • task analysis

Sammanfattning

Syftet har här varit att genomföra en enklare uppgiftsanalys genom att med intervjuer undersöka vilka behov av information som finns vid beslutsfattande vid Strid i Bebyggelse (SIB). Behoven kartläggs på kompani- och plutonsnivå, samt till viss del på gruppnivå. För att genomföra denna kartläggning används CoMap (Cognitive Map - ett av FOI MSI framtaget verktyg för forskning kring ledningssystem) med tillhörande handdatorer. Ett delsyfte var att studera betydelsen av ny teknologi med inkluderande information vid beslutsfattande i komplexa miljöer. Uppgiftsanalysen påvisade tydligt en rad olika behov vid ledning av SIB. Ett väsentligt behov är att kunna fatta snabba beslut som med korta ledtider når enheten. Områden som vidare behöver undersökas är; upplösning på kartor för olika befattningar, presentation av tillförlitlighet och kvalité på data och hur detta presenteras över tid, samt när ska 2D respektive 3D presentation användas.