Shaped charge jet penetration reduction with increasing stand-off

Författare:

  • Wijk Gunnar
  • Tjernberg Anders

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1750--SE

Sidor: 15

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • RSV
  • inträngning
  • stand-off
  • shaped charge jet
  • penetration
  • stand-off

Sammanfattning

Inträngningsdjupet för en RSV-stråle avtar med ökande detonationsavstånd (stand-off) när detta är större än det optimala detonationsavståndet. Den gängse förklaringen, nämligen att strålfragmenten börjar rotera och divergera i sidled, kan inte vara riktig, åtminstone inte för precisions-RSV om man skall döma av röntgenblixtfotografier av sådana strålar på avstånd som är flera gånger större än det optimala detonationsavståndet. I stället föreslås orsaken till avtagandet är att tidigare eroderade strålfragment i hålet eroderar de återstående fragmenten under de senares väg mot hålbotten. Numerisk simulering, varvid eroderat strål- och målmaterial inte omedelbart elimineras efter att ha eroderats, visar att denna förklaring är kvalitativt rimliig. Tyvärr förefaller det svårt att föreslå en kvantitativt realistisk modell som beaktar denna sekundära erosionseffekt.