Network based intelligence (NBI) - knowledge base development and use

Författare:

 • Eklöf Martin
 • Suzic Robert
 • Yi Choong-ho

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1757--SE

Sidor: 54

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • EBO
 • Semantiska Webben
 • kunskapsbas
 • osäkerhet
 • EBO
 • Semantic Web
 • knowledge base
 • uncertainty

Sammanfattning

För att stödja effektbaserade operarationer (EBO), inom ramen för NBU, krävs tillgång till välstrukturerad och formaliserad kunskap angående berörda system. Det krävs tillgång till kunskapsbaser. Inom NBU har en existerande process för utveckling av kunskapsbaser studerats närmare, nämligen DCMF-processen. Från ett NBUperspektiv förefaller DCMF-processen tillämpbar för att på ett effektivt sätt bedriva utveckling av kunskapsbaser. En viktig aspekt av kunskapsbaser inom underrättelseområden är hantering av osäker information. Information är oftast associerad med en viss osäkerhetsfaktor och representation av denna är en nödvändighet för underrättelseorienterade kunskapsbaser. Inom NBU-projektet har denna aspekt studerats närmare. System som kombinerar styrkan hos sannolikhetsteori med flexibiliteten hos "fuzzy sets", framstår som potentiella byggstenar för ett framtida NBU. Detta kräver dock vidareutveckling av teorier, samt implementering och testning av dessa.