Väggpenetrerande radar - en omvärldsanalys

Författare:

 • Nilsson Stefan
 • Gustafsson Magnus
 • Sume Ain
 • Axelsson Dan
 • Jänis Anna
 • Kjellgren Jan

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1774--SE

Sidor: 39

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • se igenom väggen
 • väggpenetration
 • TWS
 • TWI
 • TWIS
 • TTW
 • UWB-radar
 • see through the wall
 • wall penetrating radar

Sammanfattning

Föreliggande rapport syftar till att ge en översikt av pågående systemutveckling angående väggpenetrerande radar. Informationen har inhämtats från olika tidsskrifter, proceedings och via sökning på internet. Nyare referenser har prioriterats framför äldre. Rapporten är framförallt inriktad mot systemutveckling men beaktar vissa intressanta experimentella resultat upptagna med försöksutrustningar. Ett fåtal arbeten rörande simulering/modellering kommenteras. Publikationer innehållande experimentell bestämning av transmissionsegenskaperna för olika typer av väggmaterial redovisas översiktligt. Rapporten beskriver också den verksamhet rörande väggpenetrerande radar som bedrivs vid FOI Sensorteknik i Linköping. Rapporten avslutas med att redovisa slutsatser från den genomförda omvärldsanalysen. Med bakgrund av det angelägna internationella behovet av system för att detektera människor genom väggar är det anmärkningsvärt att hittills endast ett enda operativt system tagits fram: RadarVison/SoldierVison.Ett viktigt konstaterande är att FOI Sensortekniks systemarbeten och experimentella resultat rörande väggpenetrerande radar står sig väl också vid en internationell jämförelse.