Livscykelaspekter på ny ammunition i ett miljöperspektiv

Författare:

 • Hägvall Joakim
 • Karlsson Rose-Marie

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1782--SE

Sidor: 16

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Återvinning
 • explosivämnen
 • miljö
 • ammunitionsavveckling
 • demil
 • reuse
 • energetic material
 • environment
 • demil

Sammanfattning

I världen idag finns det ett stort fokus på miljöeffekter, så även inom försvarssektorn. Denna rapport försöker svara på frågan i vilken riktning FOIs forskning skall fortsätta för att ge störst miljönytta av satsade ekonomiska medel och ligga rätt i förhållande till Sveriges behov. Slutsatsen, utifrån tidigare forskning och diskussionerna på FOIs workshop kring temat "Vad bör forskning om livscykelaspekter på ny ammunition fokusera på?", är vikten av att ha en helhetssyn kring ammunition som innefattar ett från vaggan till graven perspektiv. Då det är många aktörer inblandade, Försvarsmakten, FMV, industrin och FOI är kraven stora på ett formaliserat och väl fungerande system för hur dessa frågor skall hanteras. Tidsperspektiven är långa vilket ställer höga krav på långsiktig planering, kunskapsöverföring, tydliga, väl genomtänkta och framsynta kravspecifikationer från beställaren till industrin samt dokumentation och återkoppling. Om inte detta system fungerar finns alltid risken att återvinningsgraden minskar i framtiden samt att avvecklingen blir onödigt kostsam och problematisk. Därför vill FOI fortsätta forskningen kommande år med att ge en samlad bild över hur dessa frågor hanteras idag på respektive myndighet. Utifrån den verklighet som framträder är målet att kunna identifiera eventuella svagheter i systemet och kunna föreslå förbättringar.