Implementation of tracing in a circuit of web services

Författare:

 • Bengtsson Alf
 • Nordqvist Dan
 • Persson Mats
 • Westerdahl Lars

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1792--SE

Sidor: 53

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • SOA
 • webbtjänster
 • digital signatur
 • historik
 • spårning
 • säkerhet
 • autentisering
 • web services
 • digital signature
 • tracing
 • history
 • security
 • authentication

Sammanfattning

Web Services är en stark kandidat för att realisera den tjänsteorienterade arkitektur, SOA, som har fastställts för det framtida FMLS, Försvarsmaktens Ledningssystem. En framgångsrik utveckling av konceptet Web Services kräver att det finns flexibla sätt för Web Services att samverka och tillsammans utföra en uppgift som beställts av en klient. I vissa tillämpningar är inte utförandet av uppgiften fullständigt bestämd på förhand, utan den kan i stället betraktas som ett "bästa försök". Ett exempel är informationssökning. För att få tilltro till resultatet av uppgiften är det viktigt att identiteterna hos de samverkande tjänsterna kan spåras på ett säkert sätt. I föreliggande rapport introduceras ett sätt att säkert spåra identiteter hos Web Services som anropas via kedjor av enkelriktade meddelanden. Modellen bygger på en meddelandestruktur, som den ursprunglige klienten kan utnyttja till att iterativt bygga upp ett hierarkiskt träd. Modellen resulterar i flexibilitet och robusthet. För att verifiera modellens användbarhet, har de viktigaste delarna implementerats. Slutsatsen är att modellen är okomplicerad att implementera, men att färdiga plattformar för Web Services inte är det bästa alternativet för implementation.