Estimating the fire growth potential in corridors and tunnels

Författare:

 • Carlsson Jörgen

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1818--SE

Sidor: 50

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Brand
 • brandtillväxt
 • brandmodellering
 • underventilerad brand
 • CFD
 • FDS
 • fire
 • fire growth
 • fire modelling
 • underventilated fire
 • CFD
 • FDS

Sammanfattning

En experimentell studie har genomförts i syfte att studera ventilationsöppningens inverkan på en brands effektutveckling i avlånga geometrier såsom korridorer och tunnlar. Testriggen utgjordes av en 6.4 meter lång inneslutning med ett tvärsnitt av 1x1 m2 och som brandkälla användes en träribbstapel som i sin tur antändes med 90 ml metanol. Värmestrålningen visade sig vara en avgörande del av värmeflödet och det kan vara svårt att använda de klassiska Froudelagarna för att erhålla en direkt skalning av försöken. Från testdatan kunde härledas ett nästan linjärt förhållande mellan ventilationsfaktorn och den maximala brandeffekten. I motsats till vad som i teorin kan förväntas visar det sig att inte allt syre förbrukas i branden. Ett antal a-priori simuleringar genomfördes med CFD programmet FDS innan själva testprogrammet. Som indata används brandeffekten från träribbstapeln uppmätt i fribrinnande miljö. Beräkningsresultaten är bra eller acceptabla i det tidiga skedet av brandförloppet för att i det senare skedet ge helt felaktiga, ofysikaliska, svar. Detta antyder att de förbränningsmodeller som idag används för simulering av brandförlopp har stora begränsningar ur ett verkansvärderingsperspektiv.