Framtida utvecklingsvägar för HKV NY - Några styrprincipers påverkan på HKV nya organisation

Författare:

 • Kaiser Magnus
 • Collin Charlotte
 • Nordlund Peter

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1849--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • styrprinciper
 • kombination av styrprinciper
 • typsituationer
 • roll
 • struktur
 • beteende
 • indikatorer
 • reaktioner
 • utvecklingsarbete
 • control
 • management
 • organizational development
 • behavior
 • structure
 • role
 • indication
 • reaction

Sammanfattning

Rapporten presenterar en analysmodell för hur man kan bedöma utvecklingen av Högkvarterets nya organisation. Modellen utgår ifrån två dimensioner, kopplingen mellan värdegrund och genomförande och arbetsuppgifternas omfång och koppling till slutresultatet. Rapporten utgår ifrån ett styrperspektiv med huvudfokus på hur man kan kombinera olika styrprinciper. Två övergripande styrprinciper identifieras, formell administrativ styrning och normstyrning. Beroende av hur man kombinerar dessa styrprinciper får man olika typsituationer som beskrivs av analysmodellen. För varje typsituation identifieras kortfattat möjliga indikatorer på situationen, möjliga reaktioner på den uppkomna situationen samt effekter för det fortsatta utvecklingsarbetet.