Evaluation of the contamination by explosives and metals in soils at the Älvdalen Shooting Range. Part II. Result and discussion

Författare:

 • Wingfors Håkan
 • Edlund Christina
 • Hägglund Lars
 • Waleij Annica
 • Sjöström jan
 • Karlsson Rose-Marie
 • Leffler Per
 • Qvarfort Ulf
 • Ahlberg Mats
 • Thiboutot Sonia
 • Ampleman Guy
 • Martel Richard
 • Duvalois Willem
 • Creemers Alain
 • van Ham Nico

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1877--SE

Sidor: 30

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Explosivämnen
 • HMX
 • RDX
 • TNT
 • XRF
 • GC-MS
 • HPLC
 • provtagning
 • spårmetaller

Sammanfattning

Tidigare miljöstudier från skjutfält i Kanada och USA har visat på förhöjda halter av sprängämnesrester i jord, vatten och grundvatten. Spridningen har vidare visats vara synnerligen heterogen vilket ställer stora krav på att representativitet uppfylls vid provtagning och analys. Vid Älvdalens övnings- och skjutområde togs jordprover på ett antitank-område, handgranatbanan samt ett antal krevadgropar enligt ett systematisk-slumpmässigt upplägg. En laboratoriemetod för att behandla kompositprover (0.5-1.5 kg) togs fram innan proverna analyserades med vätske- och gaskromatografi. Metallanalyser genomfördes bara för prover tagna vid antitank-området. Överlag var halterna av sprängämnen låga på de tre studerade områdena. Vid antitank-områdets målområde hittades dock HMX (4.2 microg/g) medan avfyrningsplatserna dominerades av nitroglycering (262 microg/g). Vid krevadgropsområdet hittades förhöjda halter av TNT (59 microg/g) endast runt en av stridsvagnarna som var ditsatta som övningsmål. Av metallerna var halterna av bly, koppar och krom förhöjda i vissa prover från antitank-området. Baserat på resultaten, och jämfört med skjut- och övningsfält i Kanada och USA, var halterna låga på de studerade områdena på Älvdalens skjutområde. Detta kan förmodligen förklaras av både en generellt låg intensitet och frekvens av skjutövningar i Älvdalen jämfört med Kanada och USA.