Att insamla och återanvända erfarenheter om upploppsförvarning. Underlag till beslutsstöd vid internationella operationer

Författare:

 • Neider Göran

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1886--SE

Sidor: 60

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Beslutsstöd
 • indikatorer
 • fallbaserat lärande
 • folkmassor
 • kollektivt beteende
 • MOOTW
 • decision support
 • indicators
 • crowd
 • collective behaviour
 • CBR
 • Case-Based Reasoning
 • MOOTW
 • Military Operations Other Than War

Sammanfattning

I rapporten föreslås arbetsmetodik och datorstöd som kan medverka till att utveckla förmågan att förutsäga hot som orsakas av kollektivt beteende. Förutsägelsen koncentreras på att tidigt kunna identifiera och tolka de tecken, signaler, beteenden etc, som föregår en händelse eller händelseutveckling med kollektivt agerande. Metodiken är främst tänkt att nyttjas av underrättelsefunktionen i fält vid internationellt uppdrag av fredsbevarande eller fredsframtvingande typ. Huvudidén är att återanvända relevanta erfarenheter och syftet är att öka kunskapen om varningssignaler, indikatorer och deras påverkan på händelseförlopp. Arbetsmetoden utgår från s k fallbaserat lärande som bygger på analogier för igenkänning av olika handlingsalternativ. Principen är att tidigt lagra fältmässiga erfarenheter från förspelet till upplopp och andra för insatsstyrkan hotande förlopp som beror av kollektivt beteende. Genom att i en ny situation kunna återfinna liknande erfarenheter och studera dessa skall beslutsfattaren få stöd att bedöma troliga och allvarliga hot och därmed få tid att agera förebyggande. I rapporten diskuteras både arbetssätt och datorstöd från användarsynpunkt för att insamla, återfinna och presentera erfarenheter i form av fall med liknande händelser. För att kunna utveckla detta datorstöd diskuteras behov och krav på verktyg och informationsstruktur för utveckling på både kort och lång sikt.