TNT-föroreningsspektrum och dess toxikologiska betydelse i ett vattensystem

Författare:

  • Leffler Per
  • Ragnvaldsson Daniel

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1904--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • TNT
  • DNT
  • sediment
  • vatten
  • toxicitet
  • cellkultur
  • vattenloppa
  • laxyngel

Sammanfattning

Trinitrotoluen (TNT) har använts som explosivämne i stor omfattning. Ett TNT-kontaminerat vattensystem i Sverige undersöktes. Provtagning genomfördes i sediment och vatten. Kemisk screening för TNT och dess nedbrytningsprodukter 2-amino,4,6-DNT och 4-amino,2,6-DNT, genomfördes med GC-ECD-teknik. TNT-halter i bäcksediment låg i intervallet 0,05 till ca 230 g/kg, och 6-10 g/kg (TNT/torrvikt) i dammsediment. Detta indikerade att TNT till stor del kristalliserat och bundit till sedimentpartiklar i bäckens nedre lopp nära inflödet till dammen. Dammvatten innehöll 3 mg TNT/L. Toxikologiska analyser visade tydlig respons i alla modellsystem. Cellkulturtillväxt påverkades vid 50 % extrakttillsats från alla sedimentprovpunkter. Vattenloppa visade akut toxicitet vid 6 % extrakttillsats (ca 10 mg/L), vilket speglade toxiska effekter även på organnivå. En ökad frekvens av döda laxyngel registrerades redan vid 5 gångers utspädning av dammvatten (0,4 mg TNT/L). Ett dosberoende upptag i intervallet 0,016 - 2 mg/L, och tidsberoende upptag vid vatenkoncentrationen 0,08 mg TNT/L, av TNT och metaboliter i fiskyngel kunde dokumenteras. Kondition och mognad hos yngel i övrigt studerades inte och kan därför inte uteslutas ens vid exponering för 125 gångers utspädning av dammvatten (0,016 mg TNT/L).