Symbiotic simulation (S2) based decision support

Författare:

 • Garcia Lozano Marianela
 • Kamrani Farzad
 • Moradi Farshad

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1935--SE

Sidor: 42

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Modellering och Simulering
 • inbyggda simuleringar
 • symbiotiska simuleringar
 • beslutsstöd
 • SBBS
 • UAV
 • modelling and simulation
 • embedded simulation
 • symbiotic simulation
 • decision support
 • SBBS
 • UAV

Sammanfattning

Simuleringsbaserade inbyggda system för beslutsstöd är ett relativt nytt område där simuleringar används i realtid för att stödja beslutsfattare. Likt inbyggda system, i dess klassiska bemärkelse, är simuleringen kopplad till de fysiska system som den ska simulera och får kontinuerligt indata från dem och eventuellt även andra källor. Flera så kallade ´what if´-simuleringar görs för att testa olika möjliga handlingsalternativ. Simuleringsresultat utvärderas, rangordnas och presenteras på ett lättbegripligt sätt till beslutsfattaren. Beslutfattaren använder bland annat dessa resultat för att välja ett alternativ och kontrollera det fysiska systemet. Konsekvenserna av dessa val jämförs kontinuerligt med resultatet från simuleringarna. P detta sätt kan simuleringssystemet validera och förfina sina modeller. Därför finns det ett symbiotiskt förhållande mellan det fysiska systemet och simuleringarna, därav kommer begreppet Symbiotic Simulation, S2. Denna rapport beskriver S2-konceptet och kartlägger relaterade domäner och pågående ansatser inom detta område. Vidare ges exempel på hur konceptet skulle kunna tillämpas i ett antal problemdomäner och nyttan för försvaret. Ett av dessa tillämpningsförslag är sensorstyrning medelst UAV:er som är den tillämpning som projektet framförallt inriktat sig på och som ligger till grund för den konceptdemonstrator som är under utveckling. Rapporten avslutas med en diskussion av området med de slutsatser som har kunnat dras samt en kort beskrivning av det fortsatta arbetet.