Analys av internationella försvarsmaterielprojekt. Ramverk för analys av förutsättningar för internationella utvecklingssamarbeten inom försvarsmaterielområdet

Författare:

  • Axelson Mattias

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1958--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Internationella samarbeten
  • försvarsmateriel
  • försvarsindustri
  • produktutveckling
  • international collaborations
  • defence industry
  • defence systems
  • product development

Sammanfattning

Rapporten utvecklar ett analysramverk för bedömning av internationella utvecklingsprojekt inom försvarsmaterielområdet. Ramverket är tänkt att framförallt vara ett stöd för Försvarsdepartementet vid analys av utvecklingssamarbeten inför beslut om svenskt deltagande. Baserat på två fallstudier av internationella produktutvecklingssamarbeten inom försvarsindustrin har åtta faktorer identifierats som särskilt viktiga att beakta. Exempel på dessa är företagens strategiska motiv till samarbetet, samarbetsstrukturen och samarbetet mellan upphandlande myndigheter i Sverige och övriga deltagande länder.