The role of the new Russian anti-bioterrorism centres

Författare:

  • Westerdahl Kristina S
  • Norlander Lena

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1971--SE

Sidor: 83

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Bioterrorism
  • Sergiev Posad
  • motåtgärder
  • biologiska vapen
  • Ryssland
  • Volgograd antipestinstitut
  • Försvarsministeriets virologiska center

Sammanfattning

Som en del i de ryska åtgärderna för att öka beredskapen mot bioterrorism har två center inrättats: Centrum för speciell laboratoriediagnostik och behandling av speciellt farliga och främmande infektionssjukdomar (CSDT) vid Försvarsministeriets virologiska institut i Sergiev Posad och ett Federalt samordningscentrum (FIAC) vid Volgograds antipestinstitut, organisatoriskt under Hälsovårdsministeriet. Genom att förlägga centren till väletablerade institut som utvecklat skydd mot sjukdomar orsakade både av naturliga och avsiktligt utspridda smittämnen, finns kunnig personal, lämplig utrustning och stamkollektioner tillgänglig för de nya centrens verksamhet. I avsikt att få en inblick i centrens förmågor och måluppfyllelse har forskningsinstitutens publikationer under två decennier utvärderats, deras kompetenser beskrivits och centrens aktiviteter har granskats. De två centren agerar oberoende av varandra de inrättades av olika huvudmän och har olika finansiärer. Deras målsättningar och aktivitetsområden kompletterar varandra. Tillgänglig information tyder på att CSDT tar aktiv del i sjukdomsutbrott i Ryssland, medan bristen på information kring FIAC omöjliggör en utvärdering. Båda instituten har en lågfrekvent men stabil publikationsfrekvens 1985-2004 och ett tiotal samverkande institut vardera. Forskningsfokus är oförändrat under hela perioden; i stort sett samma virus och bakterier återfinns i publikationerna. Det virologiska institutet, CSDT, har en imponerande kunskap om flera av de idag kända farliga virus, hög forskningskompetens, modern utrustning och molekylärbiolgisk metodik. Volgograds institut och center har en mer traditionell kunskapsbank och tekniker för studier av bakterier. Kunskapen är begränsad till ett fåtal bakterietyper. Forskarna har dock erfarenheter som är relevanta för den verksamhet som ålagts FIAC.