Aerosoldämpningsmodell för skandinavisk miljö (NORAM) ; Användarhandledning

Författare:

  • Persson Rolf
  • Hjelm Annica

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1977--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Aerosol
  • extinction
  • transmission
  • IR

Sammanfattning

Aerosoldämpningsmodellen NORAM för skandinavisk miljö, som tagits fram vid FOI, har implementerats i användarvänlig form. Denna handledning beskriver installation och användning av modellen och programmet NORAM (Nordisk aerosolmodell). FOI har tidigare genomfört transmissionsmätningar med hjälp av en mångkanalig transmissiometer (OLA-systemet) för att karakterisera aerosoldämpningen inom IR-området vid svenska förhållanden. Skälet till mätningarna var att tillgängliga modeller för IR-transmission (amerikanska) underskattade dämpningen jämfört med svenska mätningar. Mätdata från OLA-systemet har analyserats och resulterat i ett antal modeller för aerosoldämpningens beroende av vädret. Modellerna har av olika skäl tidigare inte varit lämpliga att distribuera till användare utanför FOI. I samverkan mellan FOI och PvTT i Finland (The Finnish Defence Forces Technical Research Centre) har arbetet återupptagits och resulterat i modeller för aerosoldämpningens beroende av de vanligaste meteorologiska parametrarna. Modellerna har implementerats i ett program (NORAM) som låter användaren definiera indata till lämplig modell och beräknar aerosoldämpningen. Indata används även av MODTRAN för beräkning av gasdämpningen. Beräknat resultat kan studeras grafiskt och numeriskt.

Dela sidan