Aerosoldämpningsmodell för skandinavisk miljö (NORAM) ; Användarhandledning

Författare:

  • Persson Rolf
  • Hjelm Annica

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1977--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Aerosol
  • extinction
  • transmission
  • IR

Sammanfattning

Aerosoldämpningsmodellen NORAM för skandinavisk miljö, som tagits fram vid FOI, har implementerats i användarvänlig form. Denna handledning beskriver installation och användning av modellen och programmet NORAM (Nordisk aerosolmodell). FOI har tidigare genomfört transmissionsmätningar med hjälp av en mångkanalig transmissiometer (OLA-systemet) för att karakterisera aerosoldämpningen inom IR-området vid svenska förhållanden. Skälet till mätningarna var att tillgängliga modeller för IR-transmission (amerikanska) underskattade dämpningen jämfört med svenska mätningar. Mätdata från OLA-systemet har analyserats och resulterat i ett antal modeller för aerosoldämpningens beroende av vädret. Modellerna har av olika skäl tidigare inte varit lämpliga att distribuera till användare utanför FOI. I samverkan mellan FOI och PvTT i Finland (The Finnish Defence Forces Technical Research Centre) har arbetet återupptagits och resulterat i modeller för aerosoldämpningens beroende av de vanligaste meteorologiska parametrarna. Modellerna har implementerats i ett program (NORAM) som låter användaren definiera indata till lämplig modell och beräknar aerosoldämpningen. Indata används även av MODTRAN för beräkning av gasdämpningen. Beräknat resultat kan studeras grafiskt och numeriskt.