Swedish NDC evaluation of selected events in connection with SPT1

Författare:

 • Bergkvist Nils-Olov
 • Slunga Ragnar
 • Nedgård Ingvar

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1978--SE

Sidor: 16

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Seismologi
 • lokaliseringsnoggrannhet
 • CTBTO
 • IDC
 • REB
 • explosioner
 • Seismology
 • location accuracy
 • CTBTO
 • IDC
 • REB
 • explosions

Sammanfattning

Föreliggande rapport redovisar en utvärdering av det internationella datacentrets (IDC) lokaliserings- och upptäktsförmåga i Sverige. Utvärderingen skall ses som Sveriges bidrag till utvärderingen av the First System-wide Performance Test (SPT1) som genomfördes under 2004 och 2005. Analysen av lokaliseringsförmågan baseras på IDC:s lokalisering av verifierade och välbestämda gruvexplosioner i Aitik samt undervattensexplosioner i Stockholms skärgård. Utvärderingen av IDC:s upptäktsförmåga baseras på en jämförelse mellan Reviewed Event Bulletin (REB) och den lista på svenska jordskalv som produceras av det Svenska Nationella Seismiska Nätverket (SNSN). Analysen av IDC:s lokaliseringar visar att både lokaliseringsnoggrannheten och de rapporterade felellipserna måste förbättras för att nå upp till de krav som satts på grund av en eventuell On-Site Inspection. Implementeringen av nya gångtidstabeller vid IDC 2004 medförde att IDC:s lokaliseringar av Aitikexplosionerna försämrades något. En studie av definierande faser i Aitikexplosionernas eventlösningar visade att de lösningar som hade förhållandevis fler läsningar av ankomsttiden för Sn-fasen i allmänhet hade en noggrannare lokalisering. Under juni 2005 genomfördes en serie explosioner vid skjutfältet i Älvdalen. Dessa explosioner kunde lokaliseras med hjälp av data från några stationer i SNSN-nätverket. Genom att kombinera data från IMS och SNSN-nätverken uppnåddes en klar förbättring av lokaliseringsnoggrannheten. Jämförelsen mellan REB-bulletinen och listan på svenska jordskalv baserad på det svenska nationella nätverket visade att REB var komplett ner till en magnitud av ca 3.2.