Ekonomiska och andra aspekter på paradigmer för Modellering och Simulering - En förstudie

Författare:

 • Pelo Johan
 • Ohlson Kjell
 • Fredriksson Mats

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2032--SE

Sidor: 38

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • modellering
 • simulering
 • paradigmer
 • programvara
 • projekt
 • process
 • ingenjörskonst
 • ekonomi
 • värde
 • modeling
 • simulation
 • paradigms
 • software
 • project
 • process
 • engineering
 • economy
 • economics
 • value

Sammanfattning

Att välja mellan olika alternativ för utformning av simuleringsmodeller är ofta inte bara en fråga om att jämföra kostnader, då de olika alternativen i slutändan uppnår olika syften. Målsättningen med detta arbete har varit att belysa kopplingen mellan utformning, kostnader samt den nytta utveckling och användning av simuleringsmodellen förväntas generera. De medel som står till buds för att reducera risker vid utveckling av programvara är tillgång till rätt kompetens, samt att tillämpa ändamålsenliga arbetsprocesser och teknologier. Dessa faktorer spelar också en avgörande roll för hur effektivt arbetet kan genomföras, och även för kvaliteten på den resulterande produkten. För utveckling av simuleringsmodeller spelar dessutom VV&A en avgörande roll. Bedömning av strategiska investeringar som inte förväntas ge en direkt avkastning är mycket komplexa beslutssituationer. Satsningar på M&S är inte sällan av den karaktären. Det faktum att investeringar behöver göras av Försvarsmakten innebär också att den strategiska nyttan inte kan vägas mot ett finansiellt resultat, utan endast mot en förväntad försvarsförmåga, som dessutom kan vara svår att härleda till investeringen. De teorier som framförts inom området Value Based Software Engineering har en viss potential att kunna bemästra den beskrivna problematiken. I rapporten ges också några konkreta förslag på inriktning av fortsatt forskningsverksamhet.