Erfarenhetsbaserad tidig förvarning om upploppshot. Slutrapport beslutsstöd vid internationella operationer

Författare:

 • Malm Michael
 • Neider Göran

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2041--SE

Sidor: 65

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Beslutsstöd
 • indikatorer
 • fallbaserat lärande
 • folkmassor
 • kollektivt beteende
 • MOOTW
 • decision support
 • indicators
 • crowd
 • collective behaviour
 • CBR
 • Case-Based Reasoning
 • MOOTW
 • Military Operations Other Than War

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar ett av FOI initierat projekt med syfte att utveckla förmågan att förutsäga hot som orsakas av kollektivt beteende. Förutsägelsen koncentreras på att tidigt kunna identifiera och tolka de tecken, signaler, beteenden etc, som föregår en händelse eller händelseutveckling med kollektivt agerande. Projektet har dels studerat indikatorer och metodik att finna och kategorisera sådana, dels föreslagit arbetsmetodik och datorstöd som främst är tänkt att nyttjas av underrättelsefunktionen i fält vid inter-nationella uppdrag av fredsbevarande eller fredsframtvingande typ. Huvudidén är att insamla och återanvända relevanta erfarenheter och syftet är att öka kunskapen om varningssignaler, indikatorer och händelsers påverkan på förlopp. Arbetsmetoden utgår från s k fallbaserat lärande som bygger på analogier för igenkänning av olika handlingsalternativ. Principen är att tidigt lagra fältmässiga erfarenheter från förspelet till upplopp och andra för insatsstyrkan hotande förlopp som beror av kollektivt beteende. Genom att i en ny situation kunna återfinna liknande erfarenheter och studera dessa skall beslutsfattaren få stöd att bedöma troliga och allvarliga hot och därmed få tid att agera förebyggande.