FOIs miljöforskning för försvarssektorn - en sammanställning av rapporter publicerade 2001-2005

Författare:

 • Ahlberg Mats (red.)

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2088--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Hydrogeologi
 • toxikologi
 • skjutfält
 • hälsorisker
 • explosivämnen
 • miljöriskbedömning
 • livscykelanalys
 • internationella insatser
 • hydrogeology
 • toxicology
 • shooting ranges
 • helath risks
 • explosives
 • environmental risk assessment
 • life cycle assessment

Sammanfattning

Miljöforskning för försvarssektorn har bedrivits sedan budgetåret 1994/95. Denna rapport utgör en sammanställning av abstrakts för samtliga 67 rapporter som publicerats i FOI-R-serien under femårsperioden 2001-2005. För en bättre överblick har varje rapport hänförts till ett av följande 11 ämnesområden: Indirekt miljöpåverkan Strategiska miljöbedömningar Livscykelanalyser (LCA) på försvarsmateriel Förebyggande modellering Metoder omhändertagande av ammunition och explosivämnen Miljöriskbedömning av dumpad ammunition och undervattenssprängningar Miljöriskbedömning av skjutfält och anläggningar Toxikologiska studier på människa och miljö Miljö- och hälsorisker vid internationella insatser Miljöeffekter av krig och konflikter Årsrapporter och sammanställningar Huvuddelen av forskningen är finansierad av Försvarsmakten genom dess FoT-program samt genom enskilda beställningar från GRO MILJÖ, Miljöprövningsenheten och MUST.