Civil-militär samverkan i princip och praktik

Författare:

 • Nilsson Claes
 • Lagerström Maria

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2104--SE

Sidor: 70

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • multinationella operationer
 • fredsfrämjande
 • civil-militär
 • koncept
 • PRT
 • Afghanistan
 • multinational operation
 • peace support operation
 • civil-military

Sammanfattning

Multinationella fredsfrämjande operationer har kommit att karaktäriseras av en ökande integrering av civil och militär verksamhet och organisering. Syftet med rapporten är att beskriva och analysera denna trend. I rapportens första del studeras konceptutveckling för fredsfrämjande operationer och civil-militär samverkan. I den andra delen studeras fältverksamhet genom ISAF:s fredsfrämjande operation i Afghanistan. Genomgående finns ett svenskt perspektiv i rapporten. De koncept som studeras i rapportens första del visar på en vidgad syn på konflikter och de verktyg som finns till hands för att lösa dem. Samtidigt visar rapportens andra del hur svårt det är att omsätta dessa idéer till praktik. I rapporten ges ett antal rekommendationer för effektivare civil-militär samverkan. Rekommendationerna är i första hand avsedda för Försvarsmakten men kan också vara användbara för andra aktörer inom området.