Konfliktlösning i Kaukasien: En säkerhetspolitisk lägesuppdatering 2006

Författare:

 • Larsson Robert L

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2108--SE

Sidor: 132

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Kaukasien
 • Ryssland
 • Georgien
 • Armenien
 • Azerbajdzjan
 • Nagomo-Karabach
 • Sydossetien
 • Abchazien
 • Tjetjenien
 • konfliktlösning
 • säkerhetspolitik
 • FN
 • OSSE
 • EU
 • Caucasus
 • Russia
 • Georgia
 • Armenia
 • Azerbaijan
 • Nagomo Karabakh
 • South Ossetia
 • Abkhazia
 • Chechnya
 • conflict resolution
 • security
 • UN
 • OSCE

Sammanfattning

Då EU släppte sin Wider Europe-strategi under 2003 var inte ens Kaukasien inkluderat Georgien, Armenien och Azerbajdzjan avfärdades bokstavligt talat i en fotnot. Ett visst ökat intresse syns men EU:s överlag ljumma intresse för regionen riskerar att slå tillbaka mot unionen, för oavsett om EU vill det eller ej så kommer regionen att bli allt viktigare för EU:s utveckling och utvidgning. Studiens utgångspunkt är därför att EU, och därmed även Sverige, samt aktörerna i Kaukasien måste förstå varandra bättre för att framtida relationerna skall bli fruktbärande och problem skall kunna undvikas. Syftet med föreliggande studie är att ge en överblick av konfliktlösningsprocesserna i Kaukasien. Målet är att lyfta upp och analysera de viktigaste knäckfrågorna som präglat utvecklingen under 2006 för att visa på vad EU kan ställas inför. Ett resultat är att förutom att de öppna krigen avbrutits och ersatts av lågintensiva konflikter har alla framsteg i konfliktlösningsprocesserna aggregerat sett varit marginella. Ingen av de behandlade fredsprocesserna har egentligen rört på sig sedan konflikterna startade. Framstegen har i bästa fall lett till att ökade ansträngningar gjorts och förnyade samtal förts. Rysslands inblandning är den mest kritiska faktorn för att lösningar skall komma till stånd.