Sönderfallande stater

Författare:

 • Ödlund Ann

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2121--SE

Sidor: 37

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Stater
 • sönderfall
 • styrelseform
 • legitimitet
 • aktörer
 • regioner
 • internationella insatser
 • states
 • failure
 • polity
 • authority
 • legitimacy
 • actors
 • regions
 • peace operations

Sammanfattning

Staters misslyckande kan beskrivas som sönderfallsprocess - en nedåtgående spiral där regimens styrning och de statliga funktionerna blir allt svagare för att till slut upphöra helt. Syftet med studien har varit att ge en överblick över problemområdet samt presentera tänkbara förklaringar till statligt sönderfall 2017-2027. Ingenting i den här studien tyder på att problemen med sönderfallande stater kommer att upphöra i den relativt närliggande framtid som ett 20-årsperspektiv utgör. Snarare tenderar svaga stater att fortsätta skapa osäkerhet lokalt, regionalt och ofta i förlängningen även globalt. Trenderna nedan utgår ifrån dagsläget, möjlig utveckling och dess påverkan dels på sönderfallande stater i sig, dels Försvarsmaktens uppgifter i internationella insatser i ett 20-årsperspektiv. o Insatser i misslyckade stater (utan regim) blir troligen rent formellt ett hanterbart problem för världssamfundet o Allt mer avancerade system för tidig varning gör att signaler om statligt sönderfall kan fångas upp snabbare o Ansvaret för att agera (tidigt) kommer troligen primärt att ligga främst hos regionala aktörer o Ökad integrering och allt fler gemensamma funktioner i insatser o Utvecklad koordinering av verksamheter på olika nivåer kommer att krävas av givare för ökad effektivitet o Väpnade insatser kommer att ske i ett allt mer utvecklat beställar-utförarkoncept o Ökat utnyttjande av privata militära företag ger insatser med allt fler aktörer i olika konstellationer o Risk för insatser i väpnade konflikter mellan "nya" - ofta svaga - och "gamla" demokratier