Ad Hoc network capacity utilizing MIMO-tehniques

Författare:

  • Nilsson Jan
  • Rantakokko Jouni
  • Tronarp Otto

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2167--SE

Sidor: 50

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Ad hoc-nät
  • MIMO
  • länkkapacitet
  • nätkapacitet
  • Ad Hoc Networks
  • link capacity
  • network capacity

Sammanfattning

Flerantennsystem (MIMO) är en lovande teknik när det gäller möjligheten att avsevärt kunna öka kapaciteten och robustheten i trådlösa taktiska kommunikationssystem. Syftet med arbetet har varit att undersöka de möjliga nätvinsterna för trådlösa ad hoc-nät vid användande av MIMO-tekniker. Vi har studerat vinsterna utifrån ett teoretisk perspektiv och härlett ett slutet uttryck för nätkapaciteten. Dessutom har nätkapaciteten också undersökts, med hjälp av två olika kanalmodeller avsedda för stadsmiljöer. Resultaten visar på att MIMO länkkapacitetsvinsterna, för de länkar som används, överförs till liknande nätkapacitetsvinster. Nättopologin påverkar dock kraftigt den möjliga nätkapacitetsvinsten. För de undersökta kompakta näten är MIMO länkkapacitetsvinsten i medel avsevärt mindre än för de glesa näten.