Terränganalys för instatsplanering i en integrerad 2D- och 3D-karta

Författare:

 • Kylesten Birgitta
 • Hasewinkel Håkan

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2175--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • MOUT
 • beslutsfattande
 • fragmentarisk geoinformation
 • kartinformation
 • ledning
 • taktisk chef
 • terränganalys
 • 2D
 • 3D
 • decision making command and control
 • geographical information
 • terrain analysis

Sammanfattning

Avsikten med föreliggande rapport är att beskriva det forsök som genomfördes under hösten 2006 inom ramen för projektet "TEkniskt BEslutsstöd" (TEBE). Syftet med försöket var att fortsätta de studier som påbörjades under 2005 avseende vilken typ av kartinformation som är kritisk för att kunna genomföra internationella insatser i en urban miljö. Förutom att identifiera vilken typ av kartinformation som är kritisk, har studien även arbetat med frågor avseende upplösningen i kartinformationen, hur fragmentarisk geodata från olika datakällor integreras till ett dataset för visualisering i 2D och 3D, samt vilken typ av terränganalyser som kan göras på den här typen av geodata. Utgångspunkten för studien baseras, som tidigare, på arbeten om dynamiskt beslutsfattande, kartinformation för taktisk ledning, samt omfattande intervjuer med officerare med gedigen erfarenhet från kritiska situationer i en internationell miljö. Nytt för innevarande studie är att teorier för Planering Under Tidspress, PUT, även använts. Försöket har genomförts som ett antal workshops, där en egenutvecklad forskningsplattform använts för att belysa olika aspekter av de ovan nämnda problemställningarna. Resultatet baseras på de diskussioner som genomförts under workshopen och analyser av de ljudinspelningar som gjorts.