Teknik för ledning av insats i urban miljö - TEBE II slutrapport

Författare:

 • Ahlberg Simon
 • Bergman Joakim
 • Dahlman Joakim
 • Folkesson Martin
 • Forsgren Robert
 • Hallberg Niklas
 • Hasewinkel Håkan
 • Hedström Johan
 • Johansson Mattias
 • Kylesten Birgitta
 • Söderman Ulf
 • Törne Anders
 • Ölvander Christina

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2176--SE

Sidor: 65

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • beslutsstöd
 • urban terräng
 • militära operationer
 • geodata
 • 3D-modeller
 • informationsfusion
 • decision support
 • urban terrain
 • military operations
 • geodata
 • 3D-models
 • information fusion

Sammanfattning

Projektet syftade ursprungligen till att analysera den potentiella funktionaliteten hos ett tekniskt beslutsstöd avsett för flera nivåer inom bataljon för operationer i urban miljö. Speciellt avsågs hantering och utnyttjande av 2D/3D lägesbunden information och terrängmodeller i beslutssituationer under planerings- och genomförande-faserna. Ett koncept för beslutsstöd för insatsförband skall tas fram och i väsentliga delar presenteras i form i en demonstrator dec 2007 och användarexperiment skall ha genomförts. Projektet avslutades efter ett år i stället för två. Följande aktiviteter har kunnat genomföras - behovs och kravanalys, utvärdering av valideringsmetod i fältförsök, utveckling av interaktiv prototyp, genomförande av användarworkshop, utveckling av terränganalysverktyg. Resultatet visar att urban terräng ställer speciella krav på hantering av geoinformation och processen för informationsförsörjning. Försvarsmakten rekommenderas att genomföra en analys av geoinformationsbehov i urban miljö. Analysen kan fokuseras på några troliga kulturella miljöer, olika sammanhang och några typiska operationstyper. Dessutom bör användarförsök genomföras så att behoven kan valideras. Användningen av 3D-modeller i utbildningen bör utökas speciellt för urbana operationer. Slutligen bör Försvarsmakten utvärdera snabbare integrering (än via uppdatering av basgeodatapaket) av erhållen geoinformation i form av kartor eller bilder (elektroniska eller pappersformat) befintliga system och system som utvecklas