Belastning på rörelseapparaten, en probleminventering

Författare:

  • Harms-Ringdahl Karin
  • Larsson Helena
  • Thuresson Marcus
  • Äng Björn

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2187--SE

Sidor: 18

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Belastningsrelaterade muskulo-skelettala problem är vanligt förekommande vid militärt utövande, särskilt i befattningar med extrema påfrestningar. Innefattande rapport som är en probleminventering omfattar I) studier av knäbesvär hos värnpliktig personal i jägartjänst, och II) Nackbesvär inom helikopter flottiljer. Del I) Alla värnpliktiga soldater från ett jägarförband undersöktes vid inryckning med ett testbatteri för nedre extremiteterna, där belastningsutlösta knäbesvär jämfördes med ett intervjuformulär avseende förmåga att diskriminera för avgångar. Testet identifierade 74/268 med knäbesvär och formuläret 22/268. Totalt 37 jägarsoldater avbröt utbildningen. Testbatteriet kan identifiera knäbesvär i högre grad än ett frågeformulär och visar prediktiv förmåga beträffande avgångar bland jägarsoldater. Del II). Tremånaders prevalens bland 136 konsekutivt tillfrågade helikopterpiloter i aktiv flygtjänst, som gjorde sina ordinarie hälsokontroller på FMC var 57 %, inkluderande de 32 % med frekventa besvär. Tremånaders prevalens för skulder-, bröstryggs-, och ländryggsbesvär var 35 %, 16 % och 46 %. Tidigare nackbesvär och besvär i skulderregionen var oberoende riskfaktorer för nackbesvär. Användning av NVG tenderade också att vara en riskfaktor, medan generell styrketräning tenderade vara en preventiv faktor. Konklusion: Relevanta screening program bör användas för att åstadkomma relevant preventivt och strategiskt arbete mot fortsatt besvärsutveckling och avgång hos militär personal med tunga befattningar.