Reala optioner i FoU-planering - att lära av ny information

Författare:

  • Henrik Carlsen

Publiceringsdatum: 2007-06-25

Rapportnummer: FOI-R--2291--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • osäkerhet
  • strategisk planering
  • reala optioner
  • FoU
  • FoT

Sammanfattning

Denna rapport beskriver en metodansats, real optionsteori, som explicit är framtagen för att, inte minimera utan exploatera osäkerheter. Ökad osäkerhet innebär, allt annat lika, att inte bara negativa utan även positiva utfall kan bli mer sannolika. Om en ökad flexibilitet kan uppnås kan dessa positiva utfall utnyttjas. Real optionsteori är ett ramverk för att ta fram beslutsunderlag som undviker de negativa utfallen men tar vara på de positiva utfallen. Syftet med arbetet är att lägga en grund för användning av reala optioner inom forskning och utveckling under stor osäkerhet, speciellt inom det militära området. Slutsatsen som dras i rapporten är den att trots att majoriteten av utvecklingsinsatser inom real optionsteori har bäring på investeringar i den kommersiella sektor, så finns metodinsatser som kan lämpa sig väl för tillämpningar inom militär FoU-planering.