Förändrat klimat och kommunal planering avseende vattenresurser. Kan dagens metoder användas?

Författare:

  • Magnus Svensson

Publiceringsdatum: 2007-10-03

Rapportnummer: FOI-R--2317--SE

Sidor: 31

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • klimatförändring
  • vattenresurser
  • metoder
  • kommuner
  • osäkerheter

Sammanfattning

Samhället måste i sin planering ta hänsyn till den klimatförändring som redan pågår och till den osäkerhet som är förknippad med olika scenarier för hur det framtida klimatet kanbli. Denna studie belyser vilka metoder som idag används, eller finns tillgängliga, när kommuner planerar för vattenresurser samt det miljömålsarbete som är relaterat till detta. Vidare har vi gjort en bedömning av om metoderna kan anses vara lämpliga för att hantera den osäkerhet som finns vad gäller klimatet i framtiden. Studien visar att olika former av kartmaterial, tumregler och modeller används som huvudsakliga metoder i det kommunala planeringsarbetet avseende vattenresurser, exemplifierat med planeringen av kommunalt vatten och avlopp. Ingen av dessa använda metoder kan anses lämplig för att hantera framtida osäkerheter, men vi kan samtidigt konstatera att det finns andra modellverktyg som kommunerna skulle kunna använda. Dock skulle tillgängligheten till mätdata, framför allt i den lokala skalan, kunna utgöra en begränsning. Vidare konstaterar vi att redan dagens planering innehåller ett visst mått av osäkerhet, oklart i vilken omfattning, vilket torde påverka möjligheterna att hantera framtida osäkerheter.