Samverkande sensorer, Hyperspektral kamera och 3D-laserradar

Författare:

  • Tomas Chevalier

Publiceringsdatum: 2007-11-20

Rapportnummer: FOI-R--2325--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • hyperspektral kamera
  • laserskanner
  • 3D-laserradar
  • samverkande sensorer
  • datafusion

Sammanfattning

De senaste åren har en förstärkt insats vidtagits på området samverkande sensorer. I samverkan mellan flera FM-projekt har resurser därför lagts på att undersöka metoder att kombinera data på en sensornära nivå. Denna rapport beskriver en del av detta arbete där data från en hyperspektral kamera geometriskt kopplas till data från en laserskanner och hur mätdata härigenom kan kombineras och hyperspektral information visas i tre dimensioner. Genom att först genomföra en anomalidetektion på den hyperspektrala informationen, ges även en hänvisning till regioner intressanta för djupare analys.