The Geopolitics of Climate Change: Challenges to the International System

Författare:

  • Peter Haldén

Publiceringsdatum: 2007-12-20

Rapportnummer: FOI-R--2377--SE

Sidor: 171

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • klimatförändringar
  • internationell säkerhet
  • miljösäkerhet
  • systemteori
  • Luhmann

Sammanfattning

Denna rapport analyserar konsekvenserna som klimatförändringarna och den globala uppvärmningen kan få för internationell politik i allmänhet och för internationell säkerhet i synnerhet. Rapporten fokuserar på om, och i så fall hur, klimatförändringarna påverkar de grundläggande villkoren för internationell säkerhet. Med denna utgångspunkt konstaterar rapporten att initialt sett kommer klimatförändringarnas effekter betingas av existerande ekonomiska, politiska och sociala strukturer i olika delar av världen. Organiserat våldsanvändande är en troligare konsekvens i regioner med svaga stater och oroliga mellanstatliga relationer. På kort- och medellång sikt kommer dock klimatförändringarna sannolikt inte att förändra de strukturer som sätter ramarna för internationell säkerhet. Beroende på graden av kommande klimatförändringar kan dessa strukturer komma att förändras på lång sikt. Dessa förändringar är sannolikt avhängiga av de andrahandseffekter som klimatförändringarna kan få på världsekonomin. Klimatförändringarna kommer sannolikt inte leda tilll en ökning av konflikter på kort- och medellång sikt, men på lång sikt kan oförminskade klimatförändringar få allvarliga konsekvenser för internationell säkerhet. Rapporten påpekar att de nödvändiga åtgärderna för att minska utsläpp och anpassa samhällen till klimatförändringar kan få konsekvenser för internationell politik. Detta beror på de förändringar i sociala och politiska system som åtgärderna kan medföra.