Testuppställningar för utvärdering av laserskyddsfilter och komponenter

Författare:

 • Cesar Lopes
 • Stefan Björkert
 • Sören Svensson
 • Johan Öhgren

Publiceringsdatum: 2008-01-07

Rapportnummer: FOI-R--2379--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Laserskydd
 • testuppställningar
 • styrda skydd
 • självaktiverande skydd
 • statiska
 • skydd
 • optiska begränsare.

Sammanfattning

FOI (fram till 2001 FOA) har under ett femtontal år utvecklat, analyserat och utvärderat laserskydd. De tidigare framtagna testuppställningarna har nu vidareutvecklats och standardiserats för att göra de optiska mätningarna säkrare och enklare. Tre olika testuppställningar har utvecklats/byggts upp; testuppställning för utvärdering av styrda och statiska skydd, testuppställning för utvärdering av självaktiverande skydd och testuppställning för utvärdering av självaktiverande skydd med militära optiska system. Testuppställningen för utvärdering av styrda och statiska skydd följer den amerikanska militära standarden, som är kompatibel med den europeiska standarden. Omslagstider för de styrda skydden, dvs. tid från öppet till skyddande tillstånd, mäts enlig VESAs (Video Electronics Standards Association) standardprocedur, men anpassas till de förhållanden som gäller för styrda laserskydd. De självaktiverande laserskydden analyseras enligt en NATO-standard. Med dessa testuppställningar är det möjligt att analysera/utvärdera de olika typer av laserskydd under utveckling och de statiska skydd som finns kommersiellt tillgängliga. Framför allt kan följande parametrar bestämmas: Dämpning; skyddens förmåga att minska transmitterat laserljus. Avstämbarhetsgrad (styrda skydd); styrning av den våglängdsberoende transmittansen. Bredbandighet (självaktiverande skydd); De självaktiverande skyddens förmåga att skydda en optisk sensor inom hela dess arbetsområde. Snabbhet (styrda skydd); tid mellan detektion av laserljus till omslag till skyddande tillstånd. Spektral transmission inklusive fotopisk transmission. Vinkelberoende; skyddens transmittans beroende av ljusets infallsvinkel. Skadenivå; laserenergin vid vilken skada uppstår på skyddet. Testuppställningarna kan, förutom att användas för att testa de skydd som tas fram inom FoU-verksamheten, också användas för att bistå andra inom FM eller civila intressenter med mätningar/verifieringar av laserskydd. Styrelektronik och styrprogram som utvecklats av FOI kan användas vid fälttester och vidareutvecklas, dvs. anpassas till enskilda laserskydd, för snabbare och säkrare tillämpning i fält.