The Mano River Basin Area - formal and informal security providers in Liberia, Guinea and Sierra Leone

Författare:

 • Mats Utas
 • Magnus Jörgel
 • Markus Derblom

Publiceringsdatum: 2008-01-07

Rapportnummer: FOI-R--2418--SE

Sidor: 112

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Liberia
 • Sierra Leone
 • Guinea
 • Mano River Unionen
 • ECOWAS
 • Afrikanska Unionen
 • säkerhe tsaktörer
 • säkerhetsstrukturer
 • informella aktörer
 • nätverk
 • Big Men

Sammanfattning

Mano River-staterna - Liberia, Sierra Leone och Guinea - har under de senaste 20 åren varit ett oroligt hörn av Västafrika, med inbördeskrig och kraftig politisk instabilitet. Även om det idag formellt råder fred i området, så ter sig livet för stora delar av befolkningen som en våldsam kamp för överlevnad i extrem fattigdom. Liberia och Sierra Leone befinner sig i återhämtning, men trots resursbidrag i form av återuppbyggnads- och reformstöd från organisationer och länder i västvärlden har förvånansvärt lite skett vad gäller reell utveckling och möjligheter för en stor del av befolkningen. Detta kan få allvarliga konsekvenser för regional säkerhet och stabilitet. I Guinea finns tecken som tyder på att befolkningen börjar tappa tålamodet med sin sjuke och ålderstigne totalitäre ledare. Mängden strategidokument, utvecklingsplaner, planer för fattigdomsbekämpning, multidimensionella Security Sector Reforms (SSR) och andra av bidragsgivare iscensatta och samordnade utvecklingsstrategier visar det stora intresse som västvärldens givarländer har i Mano River-staterna. Trots detta har reella utvecklingsresultat uteblivit och ansträngningarna har därmed inte bidragit till den stabilitet och säkerhet som eftersträvats. Denna studie beskriver formella, säkerhetsrelaterade strukturer i Mano River-staterna samt regionala och subregionala strukturer såsom MRU, ECOWAS och AU. Detta kompletteras med en beskrivning av de informella strukturer som finns i och runt de formella strukturerna. Genom denna jämförelse framträder bilden av att det är de informella strukturerna som till stor del bestämmer det formella och driver eventuell samhällsutveckling framåt. Studien visar att utan en djupare förståelse av s k Big Men (patroner) och informella nätverk är det svårt för externa aktörer att åstadkomma social och politisk förändring i området. Endast genom att förstå och använda de informella aktörer som har tillgång till, eller kontrollerar, de sociala, ekonomiska och politiska sfärerna, kan säkerhetssituationen i regionen förbättras.