Interorganisatorisk samverkan som nationell resurs i krishanteringen

Författare:

  • Ann Ödlund

Publiceringsdatum: 2008-01-23

Rapportnummer: FOI-R--2425--SE

Sidor: 71

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Studien analyserar samverkan i krishantering på central nivå mellan myndigheter som har olika mandat, kultur och profession. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats och omfattat en teoretisk och en empirisk del. Interorganisatorisk samverkan har studerats utifrån både ett rationalistiskt organisationsperspektiv, med fokus på de organisatoriska ramar och förutsättningar och ett socialpsykologiskt perspektiv, med fokus på kultur, identitet samt tillit och förtroende. En intervjustudie genomfördes med sammanlagt 17 personer, med erfarenhet från samverkan i krishanteringen, från följande sju myndigheter: Försvarsmakten, Jordbruksverket, Krisberedskapsmyndigheten, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen, Räddningsverket samt Socialstyrelsen. Resultaten från studien tyder på att myndigheternas attityd till samverkan i krishanteringen håller på att förändras mot en mer kollektiv syn. Behov av gemensamma strukturer och mål samt sektorsöverskridande funktioner har uttryckts i intervjuerna och flera talar om en "samhällets krishantering".