Managing Elections in Russia. Mechanisms and Problems.

Författare: Carl Holmberg
Ort: Stockholm
Sidor: 116
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-02-25
Rapportnummer: FOI-R--2474--SE
Nyckelord:
Keywords: Ryssland, Putin, Medvedev, politik, inrikespolitik, val, Duma, president, demokrati, opposition, regioner, fusk, Enade Ryssland, valdeltagande, väljarkår, GAS Vybory, rösträkning, suverän demokrati, styrd demokrati, Russia, politics, domestic policy, election, democracy, regions, fraud, United Russia, turnout, electorate, vote counting, sovereign democracy
Sammanfattning: Rapporten anallyserar det politiska systemet i Ryssland med fokus på valet till Statsduman 2007 och visar hur det nuvarande systemet styrs av makteliten. Systemet är komplext och kan inte styras av endast ett fåtal individer utan styrs av och tjänar många olika politiska och ekonomiska intressen. Det hara ofta hävdats att Putins stöd är brett och stabilt och att han likaså har skapat ett stabilt politiskt system, men även att valen i Ryssland inte är fria och rättvisa. I rapporten visas att Putins stöd inte är så högt som ofta hävdats. I Dumavalet 2007, som gjordes till en förtroendeomröstning för Putin som person, utgjordes det aktiva stödet från de med rätt att rösta av som mest knappt hälften och möjligen så lågt som en tredjedel. Stödet var generellt sett lägst i de ekonomiskt mer utvecklade delarna av landet. Uppenbart fusk och manipulation av valresultatet inträffade i många delar av landet utan att myndigheterna vidtagit åtgärder. De politiska systemet är vidare inte heller så stabilt som ofta ansetts. I dess natur ligger att konflikter döljs under ytan, men val har även förenat klaner av olika politiska och ekonomiska intressen i allianser, såsom det dominerande partiet Enade Ryssland. Detta förhindrar att den interna maktkampen inom makteliten avspeglas i det formella politiska systemet. Det politiska systemet och val i Ryssland atyrs på en mängd olika vis, både direkt och indirekt. Det viktigaste resultatet av detta är att de ryska väljarna inte ges något alternativ till den nuvarande makteliten under valen, eftersom alternativa politiska krafter inte kan verka inom systemet. Den politiska oppositionen är antingen passiv eller, per definition, destabiliserande för systemet.
Abstract: This report analyses the political system in Russia with the focus on the Duma election in 2007 and shows how the current system is managed by the power elite. It also reveals the complex nature of the system, which is managed by more than just a few individuals and which serves the interests of many different economic and political interests. It is often suggested that Putin´s support is broad and stable and that he has created a stable political system, but also that elections in Russia are not free and fair. However through scrutinising the facts available, this report shows that Putin´s support is not as large as is generally perceived. n the Duma election of 2007, which was made into a vote of personal confidence in President Putin, the active support from the electorate was at most slightly less than half, and possibly as low as one-third, and was generally lowest in more economically developed parts of Russia. Obvious fraud and manipulation occured in many parts of thecountry eithout adequate countermeasures being taken by the authorities. The political system is also not as stable as is usually claimed. Its nature is to hide conflicts under the surface but elections also unify various clans of economic and political interests in alliances, sush as the dominant party United Russia. This prevents the internal struggle for power within the power elite from being reflected in the formal political system. The political system in Russia is managed in a great variety of ways, both directly or indirectly. The main result is that the voters are not presented with any alternative to the power elite during elections, because alternative political forces cannot act within the system. The political opposition is either passive, or, by definition, destabilising for the system.