Rysk identitet och självbild - ryska medborgares syn på hot, sitt land och sin omvärld

Författare:

  • Maria Löfstrand

Publiceringsdatum: 2008-05-14

Rapportnummer: FOI-R--2503--SE

Sidor: 67

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Ryssland
  • nationell självbild
  • nationell identitet
  • "den andre"
  • hot
  • säkerhetspolitik
  • utrikespolitik
  • inrikespolitik
  • omvärld

Sammanfattning

Att förstå den politiska utvecklingen i Ryssland har kommit att bli en allt viktigare fråga, inte minst ur säkerhetssynpunkt. Hur kommer det sig att den ryska politiken - åtminstone ur ett västligt perspektiv - upplevs som alltmer odemokratisk och konfrontativ? De bakomliggande faktorerna kan liknas vid ett stort pussel där en av pusselbitarna utgör det ryska folkets identitet och självbild. Vad är Ryssland enligt ryssarna själva - och vad är Ryssland inte? Denna rapport kombinerar kvalitativa (djupintervjuer) och kvantitativa data (större opinionundersökningar) där tanken är att jämföra den ryska självbilden med den politiska realiteten. Därefter studeras huruvida Kremls politik har folkets stöd eller inte - ett folkligt stöd inte bara legitimerar politiken, det kan driva på den. Riktningen i kausala samband - dvs om politiken formar folkets åsikter eller om det är folket som indirekt formar politiken - förblir en fråga för vidare diskussion. Förhoppningen med denna studie är att finna nya direkta eller indirekta metoder att påverka Rysslands utveckling och rapportens syfte är således att fungera som både en förklaring och redskap. Rapporten indikerar att en samstämmighet mellan folkets självbild och den politiska utvecklingen i Ryssland i stor utsträckning existerar. Att de ryska makthavarna för en uppenbart antidemokratisk politik, upprör knappast de ryska medborgarna, och med förhoppningen om att Rysslands röst skall stärkas i världssamfundet legitimeras också den alltmer aggressiva utrikespolitiska retoriken.