An impulsiveness correction factor for multiple Middleton Class A sources

Författare:

  • Karina Fors
  • Kia Wiklundh

Publiceringsdatum: 2008-06-23

Rapportnummer: FOI-R--2515--SE

Sidor: 34

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Gauss approximation
  • felsannolikhet
  • BEP
  • interferensmiljö
  • impulsiveness correction factor
  • ICF
  • telekonflikt

Sammanfattning

För att kunna förebygga kritisk prestandapåverkan hos digitala kommunika-tionssystem, är det nödvändigt att analysera situationer där elektrisk utrust-ning och radiosystem är samlokaliserade. I sådana analyser är det nödvän-digt att kunna använda förenklade matematiska modeller. För detta ändamål, är det brukligt att använda den Gaussiska approximationen för interferenser. Dock, speciellt för pulsmodulerade signaler, har approximationen visat sig kunna ge mycket stora fel. För höga signal interferens förhållanden kan bit-felshalten bli mycket högre än vad den Gaussiska approximationen ger. I tidigare arbete, har en s.k. korrektionsfaktor (ICF) föreslagits kunna använ-das på den Gaussiska approximationen för att minska felet. Korrektionsfak-tor har undersökts för ett binärt fasskiftsmodulerat (BPSK) system. Korrek-tionsfaktorn har tidigare även undersökts för två varianter av interferenser. En interferens bestående av flera pulsmodulerade AWGN-signaler och en bestående av multipla störkällor i form av en pulsmodulerad AWGN-signal samt en BPSK-modulerad signal. För dessa fall visade sig korrektionsfak-torn inte fungera lika bra som för fallet med bara en pulsmodulerad AWGN-signal. Därför har en flexibel brusmodell (Middleton Class A) undersökts här. Den undersökta brusmodellen kan parametersättas så att en stor varia-tion av signalegenskaperna kan modelleras. I det här arbetet har ICF undersökts för interferensmiljöer vilka innehåller en eller multipla störkällor. Analysen visade att korrektionsfaktorn är starkt korrelerad till den använda brusmodellens parametrar vilket innebär att felen orsakade av Gaussapproximationen kan korrigeras. Därutöver har en ny metod tagits fram för fallet med multipla störkällor. Metoden baseras på fallet med en dominant störkälla. Slutsatsen från arbetet är att ICF-måttet är mycket användbart på ett brett spektra av olika interferenssignaler.