Öppenhet för handel och konflikter inom stater - under vilka omständigheter påverkar öppenhet risken för utbrott av inomstatliga konflikter?

Författare:

  • Mari Nilsson
  • Jenny Sjöstrand

Publiceringsdatum: 2009-12-17

Rapportnummer: FOI-R--2557--SE

Sidor: 134

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • utrikeshandel
  • öppenhet
  • primärvaror
  • inbördeskrig
  • interna konflikter

Sammanfattning

Rapportens syfte är att empiriskt undersöka om, och under vilka omständigheter, öppenhet mot omvärlden genom handel påverkar risken för utbrott av väpnade konflikter inom stater, samt om denna effekt beror på konfliktens intensitet. Med en statistisk metod (logit-metoden) görs en kvantitativ undersökning varvid i huvudsak datamaterial från Världsbanken och USDP/PRIO: Armed Conflict Dataset används. Resultaten visar att öppenhet signifikant minskar risken för att inbördeskrig bryter ut, vilket gäller alla handelsnivåer, och oberoende av om landet är fattigt eller rikt. Däremot kan effekten minska om landet exporterar primärvaror, men detta resultat är delvis beroende av förändringar i kodningen av inbördeskrig. Öppenhet minskar dock inte signifikant risken för att konflikter med lägre intensitet bryter ut. Resultaten visar att orsakerna till utbrott av inomstatliga konflikter, till viss del beror på konfliktens intensitet. Fattigdom, låg utbildningsnivå, en stor befolkning och erfarenhet av tidigare inbördeskrig är dock faktorer som, oavsett konfliktens intensitet, ökar risken för att konflikter inom stater bryter ut. Dessa resultat stärker även den teori som Paul Collier och Anke Hoeffler lagt fram, vilken betonar de omständigheter som ger rebeller möjligheter till finansiering. För att undvika sociala och ekonomiska kostnader, samt inte minst de mänskliga tragedier inbördeskrig medför, visar resultaten att länder bör bli mer öppna mot omvärlden genom handel. Rapporten innehåller även flera bilagor, vilka bland annat presenterar den statistiska metod som använts och redovisar en sammanställning av väpnade konflikter 1960-2005.