Modern databasteknik för underrättelsehantering i det nätverksbaserade försvaret - en introduktion

Författare:

  • Per Svensson

Publiceringsdatum: 2008-10-02

Rapportnummer: FOI-R--2568--SE

Sidor: 52

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • underrättelsehantering
  • analysstöd
  • beslutsstöd
  • vertikala databaser

Sammanfattning

Denna rapport har tillkommit på uppdrag av FOI-projektet "Situations- och hotanalys för Nordic Battle Group (NBG) 2011". Syftet har främst varit att bidra till den kunskapsuppbyggnad som krävs för att FM ska kunna skapa en effektiv informationshanterings- och analysprocess för framtida stridsgruppers underrättelsefunktion. Allt fler tillämpningsområden har successivt kommit inom räckhåll för databastekniken, samtidigt som användarnas krav på lagrings- och åtkomstkapacitet, driftssäkerhet och driftsekonomi har blivit lättare att tillgodose. Det sistnämnda beror främst på den exponentiella ökningen av datorers prestanda och den samtidiga pris- och storleksreduktionen. Valet av lagringsteknik, antingen den utnyttjar vanliga filer eller det långt mer avancerade databaskonceptet, är idag ofta mindre kritiskt för en tillämpning än det var när databashanterarna började införas omkring 1970. Det är dock inte databasteknikens förmåga att snabbt och effektivt hantera mycket stora datamängder som är dess avgörande fördel, utan den mycket högre abstraktionsnivån och funktionaliteten, jämfört med vanlig programstyrd bearbetning och filhantering. Sedan 80-talet har Codd´s relationsdatamodell dominerat inom den administrativa databehandlingen, men objektorienterade och objektrelationella modeller har också lanserats, den sistnämnda kategorin som en syntes av de två förstnämnda. Objektorienterade databashanterare skaffade sig en nisch under 90-talet, främst inom tekniska konstruktionstillämpningar för vilka relationsdatabaserna inte hade den funktionalitet och kapacitet som krävdes. En databashanterare ska effektivt och säkert kunna hantera mycket stora datamängder. I många tillämpningar är förmåga att hantera ett stort antal samtidiga förfrågningar ett huvudkrav, s k On-Line Transaction Processing (OLTP). Men i analys- och beslutsstödstillämpningar kan konventionella tekniker för konfigurering av databassystem inte användas, eftersom de inte kan hantera alla de frågeställningar som är typiska för sådana tillämpningar, som t ex dataurval, hantering av temporala och aggregerade data samt kontrollerat utnyttjande av redundant lagring. Användning av s k datalager har därför blivit en viktig strategi för att integrera heterogena datakällor och för att möjliggöra s k On-Line Analytic Processing (OLAP).