Förstudie om kunskapsöverföring

Författare:

  • Åsa Waern

Publiceringsdatum: 2008-11-12

Rapportnummer: FOI-R--2580--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Kunskap
  • tacit
  • explicit
  • kunskapsöverföring
  • kunskapsspridning
  • organisation

Sammanfattning

Processen att överföra kunskap är i hög grad beroende av vilken typ av kunskap som skall förmedlas. Projektet Inledande studie för resultatöverföring studerar överföring av teknisk kunskap med avsikten att stärka Försvarsmaktens förmåga och taktiska uppträdande. Överföring av forskningsresultat är en överföring av kunskap, såväl explicit som tacit. Kunskapsöverföring ska inte ses som en enskild aktivitet utan den ingår som en integrerad del i problemformuleringen och forskningsuppgiften. För en effektiv spridning av kunskap, såväl inom som mellan organisationer, behövs strukturerade processer eller metoder. Organisationens ledning har här ett stort ansvar att skapa ett klimat där spridning av kunskap uppmuntras och värdesätts. Ledningen måste sträva efter att förstå dynamiken och psykologin i medarbetarnas kunskap då kunskapsledning handlar mer om att leda människor än att processa information och data. Det saknas processer för att göra den tacita kunskapen kommunikativ. Det saknas dessutom kunskap om hur forskningsprogram bör upprättas och vilken effekt nätverk bestående av starka och svaga länkar har på formen för kunskaps- och teknologiöverföring. Ett vanligt sätt att sprida kunskap är genom arbetsrotation. I entreprenörskapsforskningen läggs en stor tonvikt på det sociala nätverket. Det pågår ett flertal aktiviteter för att underlätta kunskapsspridningen och i denna rapport nämns Försvarsmaktsfadder, KUPAL och IML.