Kanalmodeller för urban miljö

Författare:

  • Åsa Waern
  • Gunnar Eriksson

Publiceringsdatum: 2009-03-05

Rapportnummer: FOI-R--2581--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Kanalmodell
  • urban miljö
  • mätningar
  • kanalparametrar

Sammanfattning

För att värdera och planera kommunikationsmöjligheterna för ett radiosystem i stadsmiljö behöver vi kunna uppskatta radiotäckningen i miljön. Utvecklingen av civila mobiltelefonsystem har drivit på utvecklingen av ett antal kanalmodeller som åtminstone kan användas som en första ansats för att uppskatta radiotäckning över ytan. Denna rapport redovisar några av de, för mobiltelefoniberäkningar, mest använda kanalmodellerna. Syftet är att samla kanalmodellerna och att ge en bild av i vilket sammanhang de är avsedda att användas.