FN:s klimatanpassningsarbete inom ramen för Nairobi Work Programme

Författare:

 • Karin Mossberg Sonnek

Publiceringsdatum: 2008-10-27

Rapportnummer: FOI-R--2585--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • FN
 • UNFCCC
 • klimatkonvention
 • COP
 • SBSTA
 • SBI
 • Nairobi Working
 • klimatanpassning
 • metoder
 • verktyg

Sammanfattning

Inom ramen för FN:s klimatkonvention, UNFCCC, pågår ett arbete med att minska utsläppen av växthusgaser och att öka samhällens anpassningsförmåga till klimatförändringarna. Det internationella arbetet med att minska utsläppen inom ramen för Kyotoprotokollet är väl känt, men FN:s arbete inom klimatanpassning är inte lika synligt. Den här rapporten presenterar översiktligt hur anpassningsarbetet är organiserat. 2005 startades Nairobi Working Programme (NWP), ett femårigt program inom ramen för UNFCCC, för att öka förståelsen för effekterna av klimatförändringarna och för att sprida information om hur samhällen kan minska sin sårbarhet genom anpassning. Ytterst syftar NWP till att utvecklingsländer ska ta välinformerade anpassningsbeslut baserade på en vetenskaplig grund. Inom ramen för NWP finns nio delområden. Ett av dem behandlar metoder och verktyg för att värdera klimateffekter och sårbarheter samt för att planera anpassning. I rapporten redovisas det arbete som gjorts inom delområdet under den första halvan av programmet och vilka aktiviteter som planeras under den andra halvan, fram till 2010. Rappoten innehåller också en redovisning från UNFCCC expert meeting i Mexico City, 3-7 mars 2008, ett av de möten som hållits inom delområdet metoder och verktyg.