Somalia: Failed State of Nascent States-System? FOI Somalia Papers: Report 1

Författare:

  • Peter Haldén

Publiceringsdatum: 2008-12-11

Rapportnummer: FOI-R--2598--SE

Sidor: 64

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Somalia
  • Statsformering
  • Afrikansk säkerhetspolitik
  • Afrikas horn

Sammanfattning

Denna rapport behandlar ordningsproblemet i somalia och har som syfte att utröna vilka faktorer som upprätthåller den nuvarande statslösa situationen. En viktig aspekt av rapporten är att betona skillnaderna inom det område som omfattas av den legala entiteten Somalia. I norr har två statsliknande entiteter vuxit fram. Somaliland och Puntland, medan södra och centrala Somalia präglas av våld och frånvaro av en effektiv politisk ordning. denna kontrast mellan fungerande de facto stater i norr och en icke-fungerande de jure stat i söder är central för att förstå de politiska förhållandena i Somalia idag. Rapporten genomför en nytolkning av Somalia som ett slags statssystem i vardande, en förståelse som ersätter den tidigare dominerande diskursen om Somalia som en "failed state" - en misslyckad stat. Tolkningen av Somalia som ett statssystem i vardande får konsekvenser för omvärldens politiska målsättningar i landet: en strävan att stärka stabilitet och skapa ett normreglerat system i syfte att bygga fred ersätter strävan att vidmakthålla och/eller återupprätta den gamla statsstrukturen. Analysen av de politiska konflikterna i Somalia efter grundandet 1960 visar att idén om den suveräna staten är en viktig konfliktdrivande faktor. Om denna skulle överges skulle chansen öka att minska det politiska våldet i såväl omfattning som styrka. Detta i sin tur skulle öka möjligheterna för stsbilitet i den vidare regionen.