Simuleringsbaserade metoder för sensorvärdering

Författare:

 • Fredrik Näsström
 • Mikael Karlsson
 • Leif Carlsson
 • Tomas Chevalier
 • Peter Follo
 • Johan Hedström
 • Nils Karlsson
 • Andreas Persson
 • Ain Sume

Publiceringsdatum: 2009-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2629--SE

Sidor: 51

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • simulering
 • värdering
 • IR
 • laser
 • radar
 • MSSLab

Sammanfattning

Projektet SIMSENS (Simuleringsbaserade metoder för sensorvärdering) har i uppgift att utveckla en gemensam simuleringsmiljö för värdering av sen-sorsystem i olika miljöer, väderförhållanden och tidpunkter. Simulerings-verktyget som vidareutvecklas för detta är MSSLab (MultiSensorSimule-ringsLab). För att en korrekt sensorvärdering skall erhållas med simuleringsbaserade metoder krävs noggranna simuleringsmodeller. I denna rapport beskrivs utvecklingen och aktuell status för simuleringsmodellerna i MSSLab. Simuleringar i olika väderfall har gjorts för sensorerna IR och radar. Väder-fallen som använts vid simuleringarna var vackert väder, regn, moln och snöfall. För IR och visuella simuleringar har beräkningsprogrammet Cameo-Sim använts. För att beräkna de atmosfärsdata som används i CameoSim har transmissionsmodellen MODTRAN använts. Med MODTRAN kan atmo-sfärens egenskaper för olika väderfall beräknas. För radarsimuleringar används beräkningsprogrammet SE-RAY-EM. Detta program har nu kompletterats med funktioner för att ta hänsyn till både dämpning och spridning för de olika väderfallen. För att förbättra Norrköpingsmodellen har metoder utvecklats för att auto-matiskt extrahera och texturera byggnader utgående från data om byggna-dernas byggytor och ortorektifierade flygfoton. Dessa metoder har sedan använts för att automatiskt rekonstruera byggnader i Norrköpingsmodellen. För att göra det möjligt att simulera sensordata med animerade människor har HLAS, High Level Animation System, tagits fram. Med HLAS under-lättas integrationen av animerade sekvenser för olika typer av simulerings-ramverk. Med HLAS är det nu möjligt att styra animeringssekvenser på en högre abstraktionsnivå.