Miljö och Säkerhet i det längre perspektivet - Nya krav på Försvarsmakten?

Författare:

  • Karl-Henrik Dreborg
  • Maria Elena Wulff
  • Annica Waleij
  • Birgitta Liljedahl
  • Åsa Scott-Andersson

Publiceringsdatum: 2009-01-15

Rapportnummer: FOI-R--2660--SE

Sidor: 53

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • miljösäkerhet
  • miljö och säkerhet
  • klimatförändring
  • naturresurser
  • internationella insatser

Sammanfattning

Denna rapport från projektet Miljö och Säkerhet ger en översikt över nya utmaningar för den svenska Försvarsmakten som hänför sig till framtida konflikter eller kriser där miljö- eller naturresursproblematik är ett viktigt inslag. Den ger preliminära svar på följande två frågor: 1)Vad kan hända på längre sikt i form av kriser och konflikter som innehåller något nytt i förhållande till vad vi redan har erfarenhet av? På längre sikt förväntas klimat- och miljöförändringar kraftigt försämra försörjningsmöjligheterna i stora delar av den fatiiga världen. Det kommer att ske genom bl a svår torka, extrema oväder och översvämningar. En andra ordningens effekter är risk för stora flyktingproblem, ökad kamp om knappa resurser och risk för försvagning av en del samhällens i många fall redan låga förmåga att hantera kriser och konflikter. När den svenska Försvarsmakten deltar i internationella insatser i framtiden kan man förvänta sig att möta nya eller ökade påfrestningar och krav, i rapporten illustrerat med 1) mer extrema klimat- och miljöförhållanden, 2)uppdrag i megastad med bristfälliga transportsystem och svåra försörjnings- och sanitetsproblem 3) en extrem politisk splittring 4) samverkan med t ex rysk eller kinesisk trupp samt 5)komplexa, multifunktionella uppdrag med stora krav på civil-militär samverkan. I vårt närområde kan den latenta konflikten om rättigheterna till naturresurser (olja och gas) i vissa delar av Arktis aktualiseras genom avsmältningen av havsisen.