Skyddsverkan hos G-byxans bukblåsa i AGE-39-systemet

Författare:

  • Ola Eiken
  • Eddie Bergsten
  • Mikael Grönkvist

Publiceringsdatum: 2009-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2664--SE

Sidor: 18

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Anti-G-dräkt
  • bukblåsa
  • G-belastning
  • G-skydd
  • transdiafragmelt tryck
  • transpulmontellt tryck
  • övertrycksandning

Sammanfattning

Piloter som flyger högprestandaplan utsätts för höga tyngd-(G)-krafter i riktning huvud-till-säte. För att tillse adekvat blodperfusion i hjärnan vid 9 G måste artärtrycket i hjärthöjd höjas till 230-300 mmHg. Höjning av artärtrycket åstadkoms bl.a. med hjälp av trycksättning av G-dräkt och övertrycksandning. G-dräkten omsluter benen och har dessutom en bukblåsa vars G-skyddande effekter traditionellt tillskrivs (i) minskad blodansamling i bukens kärlbäddar och (ii) minskad nedåtriktad förskjutning av hjärtat under G-belastning. Syftet var att undersöka om G-dräktens bukblåsa verkar även via andra mekanismer. Tre olika experimentserier genomfördes varvid sammanlagt 21 friska försökspersoner (fp) undersöktes i humancentrifug vid G-belastning = 9 G. Experiment genomfördes med och utan G-dräkt, med och utan övertrycksandning samt med och utan G-dräktens bukblåsa inkopplad. Resultaten talar sammantaget för att G-dräktens bukblåsa inte bara verkar genom att (i) minska blodansamling i bukens vener och (ii) reducera sänkning av hjärtat utan även genom att (iii) förbättra trycköverföring från andningsvägar till brösthålan och (iv) via direktöverföring av tryck från G-dräkt till brösthålan.