Dokumentation av spel för revision av målsättning för amfibiebataljon, Rev HTM Amfbat 2010

Författare:

  • Gabriella Nilsson
  • Patrik Thorén

Publiceringsdatum: 2009-01-09

Rapportnummer: FOI-R--2686--SE

Sidor: 79

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • spel
  • amfibiebataljon
  • målsättning
  • TOEM
  • SWOT

Sammanfattning

Amfibiebataljonen har verkat som förband sedan 1990-talet med huvudsakligt syfte att kunna ta och försvara terräng i kustområden. Förändrade förutsättningar för planerad HTM år 2010 krävde revision av målsättningen för förbandet. För att genomföra revisionen avropades metodstöd från MTS OA-grupp. Följande rapport är en dokumentation av det metodstöd som lämnats. Arbetet fokuserades till tre arbetsveckor, under maj till november. Under arbetsvecka ett gjordes en översyn av mål för förbandet. Under arbetsvecka två genomfördes spel utifrån ett scenario och två förbandsalternativ. Arbetsveckan avslutades med en sammanställning av styrkor och svagheter som spelet visat att alternativen innebar. Under arbetsvecka tre genomfördes fördjupade analyser inom sju områden varefter slutsatser redovisades. Efter detta genomfördes en revision av förbandsmålsättningen varefter en ny målsättning föreslogs. I rapporten redovisas följande arbetsmoment: utveckling av reviderade typinsatser, spelförutsättningar inkl. speldrag och ROE, slutsatser från spel inkl. spelutfall och SWOT samt analys av ett antal fördjupningsområden. Utgångspunkt för arbetet med revidering av typinsatser var förmågorna som förbandet ska möta enligt Försvarsmaktens utvecklingsplan år 2009. Genom morfologisk analys genererades tre typer av uppdrag fram för att dimensionera förbandet. Spelunderlaget bestod av ett scenario, ett antal speldrag, uppföljningsfrågor och en värderingsmetod baserat på en SWOT-analys. Scenariot byggde på en internationell insats där hela amfibiebataljonen deltog. Två bataljonsalternativ prövades. Motståndaren bestod av en konventionell styrka med låg teknologisk materiell standard samt irreguljära förband. Förbandsalternativen analyserades genom att notera styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Utifrån lämnade slutsatser beslöts att ett antal områden skulle analyseras vidare. Fördjupningsområdena var: logistik, väpnade förmåga, underrättelseinhämtning med eller utan dykgruppbåt, underrättelseinhämtning med eller utan UAV, kustjägarkompaniets uppgifter, bataljonsledningens organisation samt slutligen skydd. De föreslagna analysmetoderna utgjorde ett gott stöd för att fördjupa analysen kring de viktigare osäkerheterna kring amfibiebataljonens utformning. Det goda utfallet är ett resultat av det stora engagemang som deltagarna i arbetet lade ner på att genomföra analysen inom varje moment.