Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv - ambitioner och utmaningar 2008

Författare:

 • Jan Leijonhielm
 • Jakob Hedenskog
 • Jan T Knoph
 • Robert L Larsson
 • Ingmar Oldberg
 • Roger Roffey
 • Maria Tisell
 • Fredrik Westerlund

Publiceringsdatum: 2009-03-05

Rapportnummer: FOI-R--2707--SE

Sidor: 304

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Ryssland
 • OSS
 • militär förmåga
 • operativ förmåga
 • de Väpnade
 • Styrkorna
 • demokrati
 • säkerhetspolitik
 • ekonomi
 • energi
 • massförstörelsevapen
 • utrikespolitik
 • inrikespolitik
 • kärnvapen
 • kemiska vapen
 • biologiska
 • vapen
 • doktrin
 • OPK
 • FoU
 • Putin
 • Medvedev

Sammanfattning

Rapporten utgör den femte i en serie av bedömningar av rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv som kommit ut sedan 1998. Liksom de fyra föregående bedömningarna har även denna utgångspunkt att den militära förmågan utvecklas ur och påverkas av det ryska samhällets utveckling och karaktär. Därför analyseras den militära sektorns förmåga i det givna tidsperspektivet mot bakgrund av rysk demokratiutveckling, in- och utrikespolitik, hotuppfattningar, säkerhetspolitiskt beslutsfattande, ekonomisk utveckling etc. Rapporten konstaterar att Rysslands militära förmåga har ökat under de senaste åren till följd av ökad resurstilldelning, främst vad det gäller medel för utbildning och övningsverksamhet. Givet en fortsatt gynnsam finansieringssituation bedöms den militära förmågan fortsätta öka under den kommande tioårsperioden. Men för att utveckla nya moderna militära förmågor krävs omfattande strukturella förändringar inom de Väpnade Styrkorna och även inom det ryska samhället i övrigt. Förmågeutvecklingen bromsas idag av strukturella brister inom de flesta områden, där personalsituationen utgör den kanske största utmaningen. Blir den ekonomiska krisen i Ryssland långvarig kommer de Väpnade Styrkorna att ställas inför svåra prioriteringar vad gäller materielförsörjning och övningsverksamhet. Om den politiska ledningen avser att fortsätta den militära uppbyggnaden oavsett om ekonomin egentligen tillåter det, föreligger en uppenbar risk för att Ryssland åter fastnar i en sovjetisk fälla präglad av ett militärt strukturellt tänkande och en överdimensionerad militär sektor. De negativa socioekonomiska effekterna av en sådan lösning riskerar att leda till ökat missnöje och protester mot den politiska ledningen, vilket i sin tur kan leda till ökad repression.