Transportsektorns energiförsörjning. En utblick med ett europeiskt perspektiv

Författare:

  • Bengt Johansson
  • Daniel Jonsson

Publiceringsdatum: 2009-03-12

Rapportnummer: FOI-R--2724--SE

Sidor: 59

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • energiförsörjning
  • transporter
  • scenarier
  • drivmedel

Sammanfattning

Inom EU står för närvarande klimatfrågan tillsammans med energisäkerhet och konkurrenskraft i centrum för energipolitiken. Energiförsörjningen domineras idag av fossila bränslen. Denna situation är ännu mer accentuerad i transportsektorn. I det energi- och klimatpaket som beslutades under hösten 2008 finns flera delar som kommer att påverka transportsektorns energiförsörjning. Business-as-usual scenarier visar på en ökad energianvändning i EU:s transportsektor uer de närmaste decennierna. Flygets andel av transportsektorns energianvändning och utsläpp av koldioxid bedöms öka. I scenarierna bedöms andelen biodrivmedel öka till i storleksordningen 7-10% av det totala energibehovet i transportsektorn. I policyscenarier som antar åtgärder för att minska utsläppen och öka användningen av förnybar energi ökar denna andel till storleksordningen10-20%.Oljeprodukter kommer i de flesta av de studerade scenarierna vara helt dominerande för transportsektorns energiförsörjning fram till 2030. Först framemot 2050 och därefter får alternativa drivmedel en dominerande position. Fyra utvecklingsvägar för transportsektorns energiförsörjning diskuteras i denna rapport (fossila drivmedel, biodrivmedel, vätgas, el). Det finns klara likheter främst mellan system för biodrivmedel och dagens system med flytande fossila drivmedel och mellan vätgas- och elsystemet. Biodrivmedel och fossila drivmedel kan utnyttja befintlig fordonsteknik och existerande distributionssystem. Medan användningen av fossila drivmedel på sikt försvåras av klimatrestriktioner för användningen av biodrivmedel. Vätgas och el uppvisar båda stor flexibilitet vad gäller möjlig försörjning med energibärare med låga eller till och med negativa utsläpp av koldioxid sett över hela drivmedelskedjan men möjligheterna till lagring av energibärarna i fordonen är sämre än för de fossila drivmedlen och biodrivmedlen. Även om det finns stora likheter mellan system baserade på elfordon och system baserade på vätgasfordon finns en avgörande skillnad i och med att ett välutvecklat distributionssystem redan existerar för elfordon. En begränsning av energianvändningen är grundläggande för att skapa en robust och uthållig energiförsörjning. Det finns bl a fortfarande stora potentialer att reducera fordonens specifika energianvändning (MJ/km) med tekniska åtgärder. Omställningen av transportsektorns energiförsörjning är en långsiktig process vilket de scenarier som beskrivits i denna rapport visar. Ett grundläggande beslutsproblem är de fundamentala osäkerheter som finns om framtida teknikutveckling. Dessa osäkerheter och de långa tidsperspektiv som måste hanteras kommer att ställa stora krav på politiska beslutsfattare eftersom de både måste se till att långsiktiga investeringar kommer till stånd och att tillräcklig flexibilitet bibehålls för att hantera de osäkerheter som finns kring olika energiförsörjningslösningar.