Geografiska informationssystem (GIS) som stöd för krisberedskapsarbete - en studie i Växjö kommun

Författare:

  • Hanna Öberg

Publiceringsdatum: 2009-06-10

Rapportnummer: FOI-R--2732--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • GIS
  • krisberedskap
  • värmebölja
  • klimatförändring
  • Växjö

Sammanfattning

Klimatet förändras och Sverige kan råka ut för fler extrema väderhändelser. För att samhället i framtiden ska anpassas till ett annat klimat krävs nya metoder och verktyg i planeringsarbetet. GIS kan vara ett bra verktyg för att bland annat identifiera sårbara grupper vid en extrem väderhändelse. Denna rapport visar hur geografisk information och registerinformation i ett GIS kan utgöra ett stöd för kommuner vid risk- och sårbarhetsanalyser. Den visar hur individer i sårbara grupper vid en värmebölja kan identifieras samt hur alternativt boende/skydd för dessa kan sökas för att minska värmeböljans effekter. Studien utfördes i Växjö kommun. Rapporten lyfter även fram de svårigheter och problem som uppstod under arbetets gång och vad jag gjorde för att lösa dem. Själva analyserna i GIS är inte avancerade men insamling och bearbetning av data är tidskrävande och lämpar sig därför inte så bra i en krissituation. Slutsatsen är att GIS kan vara ett effektivt stöd vid risk- och sårbarhetsanalys och kan vara till stor hjälp i arbetet före, under och efter en extrem väderhändelse. Det finns dock fortfarande mycket arbete och planering som måste göras innan GIS kan fungera riktigt effektivt vid en extrem väderhändelse.

Dela sidan